صنایع برودتی شریفی

تولید کننده دستگاه های برودتی صنعتی و فروشگاهی

آقای اصغریان

  • ۶

نوع محصول : شوکیک

کد محصول : 134

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/6/10

تاریخ تحویل : 98/5/17 الی 98/5/18

شماره فاکتور : 2022*

محل تحویل : درب کارخانه

آقای کریمی

  • ۷

نوع محصول : شوکیک

کد محصول : 134

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/6/3

تاریخ تحویل : 98/6/9 الی 98/6/9

شماره فاکتور : *2022

محل تحویل : درب کارخانه

آقای محمدی

  • ۱۵

نوع محصول : یخچال ایستاده 2 متری

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/5/31

تاریخ تحویل : 98/6/2 الی 98/6/3

شماره فاکتور : -

محل تحویل : لشگرآباد

آقای اصغری

  • ۲۱

نوع محصول : یخچال ایستاده 2 متری

کد محصول : 167

تاریخ سفارش : 98/5/16

تاریخ تحویل : 98/5/25 الی 98/5/26

شماره فاکتور : 20227

محل تحویل : رشت

آقای حسینی

  • ۳۳

نوع محصول : یخچال ایستاده 70 سانتی

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/5/10

تاریخ تحویل : 98/5/23 الی 98/5/25

شماره فاکتور : 20226

محل تحویل : درب کارخانه

فروشگاه خلیج فارس

  • ۳۳

نوع محصول : آبسردکن دو شیر - گرید A

کد محصول : 160

تاریخ سفارش : 98/5/9

تاریخ تحویل : 98/5/13 الی 98/5/14

شماره فاکتور : 20225

محل تحویل : درب کارخانه